Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Thứ sáu - 14/06/2019 11:46
Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 14/6, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội thông qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, ngày 20/5/2019 và ngày 31/5/2019, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. Đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành và việc Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật tại kỳ họp này, một số ý kiến góp ý về các nội dung cụ thể. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Theo đó:

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, UBTVQH nhận thấy Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực thi Hiệp định theo đúng lộ trình đã cam kết, UBTVQH đề nghị cho giữ phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật. Đồng thời, trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá toàn diện việc thi hành hai luật này để có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất sửa đổi tổng thể, báo cáo Quốc hội vào thời điểm phù hợp.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, UBTVQH nhận thấy nội dung giải thích khái niệm “dịch vụ phụ trợ bảo hiểm” tại khoản 21 Điều 3 nhằm thể hiện rõ chủ thể thực hiện dịch vụ, mục đích và phạm vi của hoạt động dịch vụ này để phân biệt với các loại hình bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ các nội dung này nhưng tiếp thu, chỉnh lý cách thể hiện cho rõ ràng hơn như dự thảo Luật. Dịch vụ tư vấn bảo hiểm được quy định trong dự thảo Luật chỉ bao gồm 04 loại hình tư vấn về: chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất, không mở rộng thêm phạm vi tư vấn để tránh chồng lấn với các hoạt động kinh doanh bảo hiểm khác. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH để chỉnh lý khái niệm tư vấn bảo hiểm cho rõ ràng, cụ thể, tránh trùng lặp.

Đối với việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, UBTVQH tiếp thu và đã chỉnh lý quy định về nguyên tắc tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Về nguyên tắc tuân theo quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp là quy định nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và bảo đảm chất lượng hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; một số luật hiện hành cũng đang quy định nguyên tắc hành nghề theo hướng này, vì vậy, quy định nội dung này như trong dự thảo Luật là phù hợp. UBTVQH thấy rằng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là loại hình bảo hiểm mới, chưa đủ cơ sở để quy định cụ thể trong Luật về điều kiện, mức phí, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà trước mắt, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở triển khai thực tế, các cơ quan có liên quan sẽ tổng kết, đánh giá để bổ sung loại hình bảo hiểm này vào danh mục bảo hiểm bắt buộc khi sửa đổi tổng thể Luật Kinh doanh bảo hiểm. UBTVQH nhận thấy nội dung của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được lập theo thỏa thuận của các bên, trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự và để ràng buộc trách nhiệm của các bên, hạn chế tranh chấp phát sinh, quy định về hình thức hợp đồng bằng văn bản như trong dự thảo Luật là phù hợp.

Toàn cảnh phiên họp

Đối với điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, về điều kiện đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn: Pháp luật các nước quy định không giống nhau về độ tuổi của cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Do đó, để bảo đảm tiêu chuẩn thống nhất đối với cá nhân trong và ngoài nước khi tham gia cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế, đề nghị Quốc hội cho quy định cả hai điều kiện về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự. Tư vấn bảo hiểm với tư cách là một dịch vụ phụ trợ bảo hiểm độc lập có sự khác biệt so với việc tư vấn bán sản phẩm bảo hiểm do đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, liên quan tới những vấn đề phức tạp như quản trị rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất…, do đó, đòi hỏi cá nhân cung cấp dịch vụ phải có trình độ chuyên môn cao. Điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm: Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ về tiêu chuẩn khác đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm và tính toán bảo hiểm như trong dự thảo Luật. UBTVQH nhận thấy việc quy định tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có tư cách pháp nhân là cần thiết để tạo cơ sở cho việc kiểm soát năng lực tài chính của tổ chức này và bảo đảm sự độc lập về tài chính để thực hiện các trách nhiệm phát sinh. Do đó, đề nghị Quốc hội cho phép quy định như trong dự thảo Luật.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đối với chỉ dẫn địa lý tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH chỉ đạo chỉnh lý quy định sửa đổi tại khoản 3 Điều 6, khoản 1 và khoản 3 Điều 80 như thể hiện trong dự thảo Luật. Theo thông lệ quốc tế, việc đánh giá một chỉ dẫn địa lý có phải là “tên gọi chung theo nhận thức của người tiêu dùng” được xem xét trong bối cảnh người tiêu dùng phải sử dụng hoặc quen thuộc với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó chứ không đánh giá theo hiểu biết của người tiêu dùng nói chung. Do đó, thể hiện như trong dự thảo Luật là phù hợp. UBTVQH nhận thấy Hiệp định CPTPP yêu cầu bảo hộ chỉ dẫn địa lý có thể bị từ chối khi có ý kiến của người thứ ba phản đối việc bảo hộ trên cơ sở việc bảo hộ có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu là đối tượng của đơn đang được xem xét hoặc đang được bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, tại khoản 3 Điều 80, đã tiếp thu chỉnh lý, thay cụm từ “sẽ gây nhầm lẫn” bằng “có khả năng gây nhầm lẫn”. Khi cơ quan có thẩm quyền xác định rõ “có khả năng gây nhầm lẫn” thì chỉ dẫn địa lý đó mới bị từ chối. Như vậy, đây không phải là cơ chế từ chối tự động và quy định này phù hợp với cam kết trong Hiệp định.

Đối với việc quy định nhãn hiệu, UBTVQH thấy rằng, theo quy định của Hiệp định CPTPP, quốc gia thành viên phải quy định việc sử dụng nhãn hiệu của bên nhận chuyển quyền sử dụng là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu ngay cả khi hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không được đăng ký. Dự thảo Luật sửa đổi khoản 2 Điều 136 của Luật Sở hữu trí tuệ là phù hợp với cam kết trong Hiệp định.

Ngoài các nội dung nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH để chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật các điều, khoản cụ thể trong dự thảo Luật./.

Hồ Hương- Nhóm ảnh

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây