Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021

Thứ hai - 03/05/2021 13:46
Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) luôn chủ động cải cách hành chính trên tất cả các mặt công tác. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm bản lề 2021 có ý nghĩa quan trọng để Tổng cục DTNN đạt được các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025 và góp phần hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

Trong những năm qua, Tổng cục DTNN luôn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cải cách hành chính

Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, trong những năm qua, Tổng cục DTNN luôn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cải cách hành chính (CCHC), trong lĩnh vực thể chế, thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ vào quản lý của hệ thống Ngành.

Các đơn vị thuộc Tổng cục DTNN xây dựng cụ thể chương trình cải cách hành chính tại đơn vị; Phổ biến, tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục DTNN để cán bộ, công chức nắm bắt và thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đạt được các mục tiêu đề ra và hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ và Bộ Tài chính giao, ngày 29/01/2021, Tổng cục DTNN đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 (Kèm theo Quyết định số 62/QĐ-TCDT của Tổng cục DTNN).

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh CCHC, triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, công tác CCHC năm 2021 của Bộ Tài chính; triển khai đồng bộ và toàn diện công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công đến hiện đại hóa hành chính, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục DTNN.

Kế hoạch cũng hướng đến tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện CCHC; xác định rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, chủ trì thực hiện; đồng thời, bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan việc triển khai nhiệm vụ CCHC.

Với các mục tiêu tổng quát nêu trên, các nhiệm vụ CCHC cụ thể được Tổng cục DTNN xác định cần thực hiện trong năm 2021 gồm:

Một là, về cải cách thể chế: Rà soát các quy định của Luật DTQG và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về DTQG; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG làm cơ sở cho việc quản lý điều hành hoạt động DTQG; Nâng cao tiến độ và chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật DTQG và văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách nội ngành; Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; DTQG để kịp thời, xử lý vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Hai là, cải cách thủ tục hành chính: Kiểm soát chặt chẽ các quy định về thủ tục hành chính mới trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; Công bố công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính về lĩnh vực DTNN; Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực DTQG.

Ba là,cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đảm bảo công tác phân cấp quản lý tổ chức cán bộ theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên; Thực hiện đề án tinh giản biên chế của Tổng cục.

Bốn là, cải cách công vụ: Hoàn thiện các quy định về quản lý biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN; Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục DTNN có cơ cấu hợp lý, có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; Tăng cường phân cấp, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ…

Năm là,cải cách tài chính công: Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 về công khai ngân sách nhà nước; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật về DTQG; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động DTQG để đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phòng, chống khắc phục hậu quả, thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Sáu là, hiện đại hóa nền hành chính: Phát triển các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; Nâng cấp trung tâm dữ liệu theo định hướng áp dụng công nghệ mới, Cách mạng công nghiệp 4.0; Chuẩn hóa, điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, các biểu mẫu, chế độ báo cáo định kỳ…

Căn cứ các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Tổng cục DTNN xây dựng cụ thể chương trình CCHC tại đơn vị; Phổ biến, tuyên truyền kế hoạch CCHC năm 2021 của Tổng cục DTNN để cán bộ, công chức nắm bắt và thực hiện công tác CCHC tại đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Minh Thư/Bài đăng trên Bản tin Dự trữ Nhà nước - Tháng 3+4/2021

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây